योजनाको खर्च फर्छ्यौट गर्दा आवश्यक प्रक्रियाहरु के के छन?

  • आम्दानी खर्च तालिका सहित निर्माण समितिले अनुमोदन गरि सार्वजनिक गरेको निर्णय ।
  • आम्दानी खर्चलाई समर्थन गरि भुक्तानीको लागि राप्ती नगरपालिकालाई अनुरोध गरेको निर्णय ।
  • योजनामा भएको मुख्य खर्चको विल वडा अध्यक्ष ज्यूले दस्तखत सहितको भरपाइ डोरहाजिर फारम आदी ।
  • योजनाको निर्माण कार्य भैरहेको र सम्पन्न पश्चातको फोटो ।
  • रकम भुक्तानीको लागि वडाको सिफारिस पत्र ।
  • ५ लाख वा सो भन्दा बढी रकमको योजनामा सार्वजनिक सुनुवाइको उपस्थिति फोटो तथा विवरण।

२०७५ सालको सम्पत्तिकर कसरी बुझाउने?

  1. सर्वप्रथम पुर्जा धनिको परिचय पत्र (नागरिकता), लालपुर्जा को फोटोकपी, घर नक्सा पास गरिएको भए सो को फोटोकपी र अघिल्लोपटक कर बुझाएक रसिद लिएर आफ्नो वडा कार्यालय जाने।
  2. वडा कार्यालयबाट सम्पत्ती कर बुझाउन फारम माग गर्ने(निशुल्क) ।
  3. फारममा भर्नुपर्ने बिबरण भरी वडा अध्यक्षको सहि छाप लगाइ राप्ती नगरपालिका कार्यापालिकाको कार्यालय राजश्व शाखामा गइ फारम बुझाउने ।
  4. फारम विवरण कम्प्युटर इन्ट्रि पश्चात  सम्पत्ति मुल्याङ्कन बाट आउने रकम भुक्तानी गरी कम्प्युटर बिल लिने।

Pages