वार्ड नं. ९

Nepali

वडा नं

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.)

 घरधुरी 

महिला

 पुरुष 

जम्मा जनसख्या

१८.६ ८९३ २२२९ २२१० ४४३९

 

Ward Contact Number: 
9841473457