वार्ड नं. ८

Nepali

वडा नं

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.)

 घरधुरी 

महिला

 पुरुष 

जम्मा जनसख्या

१२.८ १३१३ ३१३५ ३३२५ ६४६०

 

Ward Contact Number: 
9855080034