वार्ड नं. १२

Undefined

वडा नं

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.)

 घरधुरी 

महिला

 पुरुष 

जम्मा जनसख्या

१२

२६.१ ५३९ १३४० १४७८ २८१८

 

Ward Contact Number: 
9845671236