सार्वजनिक सुनुवाइ आ.व. ०७५/७६ को प्रथम चौमासिक

सार्वजनिक सुनुवाइ आ.व. ०७५/७६ को प्रथम चौमासिक मिति २०७५ पौष १४ गते दिनको १ बजे हुने हुदा सम्पूर्ण नगरबासीहरु उपस्थित भइ दिनुहुन अनुरोध छ ।