सर्वेक्षक र अमिन पदका लागि सेवा करारमा पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना!