वडा कार्यालयको लागि सेवा प्रवाह सम्बन्धी सूचना

वडा कार्यालयको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको अत्यन्त जरुरी सूचना