लाभग्राही को सूचि सहितको सूचना प्रकाशन र प्रचार प्रसारको लागि सबै वडा कार्यालयलाई सूचना!