रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत भई जनशक्ति माग गर्ने सम्बन्धी सूचना!

रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत भई जनशक्ति माग गर्ने नमुना फारम अनुसुची ३ र ४ समेत यसै साथ PDF फाईल मार्फत प्राप्त गर्न सकिने व्यहोरा अनुरोध छ।