योजना सम्पन्न गरी भुक्तानीकालागि कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।