योजना संकलन गरिने सम्बन्धी सूचना ।

राप्ती नगरपालिकाको पाचौ नगरसभा मिति २०७६ असार १० मा हुने भएकोले नगर सभामा पेश गर्ने नीति बजेट तथा कार्यक्रममा पेश गर्न टोल बस्ती स्तरबाट नै योजना संकलन गरिने व्यहोराको सुचना ।