योजनाको सम्झौता सिफारिस स्थगित गर्ने सम्बन्धी

 

वडा कार्यालय सबै राप्ती नगरपालिका

योजनाको सम्झौता सिफारिस स्थगित गर्ने सम्बन्धी परिपत्र