मतदाता नामावलीको विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

श्री जो जससँग सम्बन्धी छ सवै,

श्री वडा कार्यालय सवै ।

 

वडा कार्यालयले दिएको निवेदनको ढाचामा स्थानीय पंजीधिकारीबाट सिफारिस गरि मृतकको नामवली हटाउन सक्नेछ  ।