भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासिको लगत संकलन सम्बन्धमा।