बेरोजगार व्यक्तिहरुको प्राथमिकता क्रम सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी

श्री वडा कार्यालय सबै।

सूचिकृत बेरोजगारहरुको विवरण यसै PDF फाईल मार्फत प्राप्त गर्नुहुन।