प्राविधिक सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना

प्राविधिक सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना