पकेट क्षेत्र निर्धारणको लागि मागपत्र दर्ता सम्बन्धी सूचना!