नगर सभाको बैठक बस्ने सम्बन्धी सुचना ।

नगर सभाको बैठक बस्ने मिति २०७५ पौष २२ गते हुने भएको हुदा सम्बन्धी सबैमा जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।