नगरपालिकाको सेवा प्रवाह बन्द सम्ब्नधि सूचना ।

नगरपालिकाको आठौ नगरसभा मिति २०७७।०९।०८ गते भएको उक्त दिन सेवा प्रवाह बन्द हुने व्यहोरा अनुरोध छ ।