जिन्सी सामानको अभिलेख राख्ने सम्बन्धी

श्री वडा कार्यालय सवै

राप्ती नगरपालिका ।