जिन्सी खाता र हाजिरी अभिलेख सम्बन्धमा वडा सचिव ज्यु सबै।