कार्यालय सहयोग पदको नतिजा प्रकाशन गरिएकाे

स्वास्थ्य तर्फ कार्यालय सहयोग पदको नतिजा प्रकाशन गरिएकाे छ । सफल उम्मेदवारले तुरुन्त नगरपालिकामा सम्पर्क गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ ।