कार्यालय सहयोगी पदको अन्तरवार्ता अनपस्थित उम्मेद्धवारहरुको लागि सुचना

कार्यालय सहयोगी पदको अन्तरवार्ता अनपस्थित उम्मेद्धवारहरुको लागि सुचना