उमेरको हद सच्याइको बारे सुचना ।

यस कार्यालयबाट भण्डारा अस्पतालको लागि मिति २०७५।०९।११ मा प्रकाशित वि.नं. १८/२०७५-७६ को उमेरको हद सच्याइको  व्यहोरा सम्बन्धित सबैको लागि यो सूचना सुचित गरिन्छ ।