आ व २०७८/०७९ का लागि बेरोजगार व्यक्तिमा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना!

बेरोजगार व्यक्तिमा सुचिकृत हुन आवश्यक निवेदन फारम यसै साथ संलग्न गरिएको छ। Download गरी फारम भर्न सकिनेछ।