आधारभुत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (ग्रेड वृद्दि) संचालन सम्बन्धमा ।