अनमी र अहेव चौथो तहको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको ।

मिति २०७७।०२।२० मा प्रकाशित अनमी र अ हे व पदको प्रकाशित विज्ञापन संक्षिप्त सुची प्रकाशन गरिएको छ । संक्षिप्त सुचीमा परेका उम्मेद्वारले सुचना बमोजिम अन्तर्वाता परिक्षामा सहभागी हुन सम्बन्धी सबैमा सूचीत गरिन्छ ।