FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुले अनिवार्य रुपमा नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रस्तुत विषयमा विगत देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइ रहेको कतिपय सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको विवरण नविकरण भएको नदेखिएकोले नविकरण गर्न बाँकी लाभग्राहीहरुले मिति : २०८० भाद्र ३१ सम्म आ-आफ्नो वडामा गई नविकरण गर्नुहुन सम्बन्धी सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ, नविकरण नभएको लाभग्राहीको भत्ता रकम व्यवस्था गर्न सकिने छैन ।नामावली सूची साथै संलग्न छ ।प्रस्तुत विषयमा विगत देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइ रहेको कतिपय सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको विवरण नविकरण भएको नदेखिएकोले नविकरण गर्न बाँकी लाभग्राहीहरुले मिति : २०८० भाद्र ३१ सम्म आ-आफ्नो वडामा गई नविकरण गर्नुहुन सम्बन्धी सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ, नविकरण नभएको लाभग्राहीको भत्ता रकम व्यवस्था गर्न सकिने छैन ।नामावली सूची साथै संलग्न छ ।प्रस्तुत विषयमा विगत देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइ रहेको कतिपय सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको विवरण नविकरण भएको नदेखिएकोले नविकरण गर्न बाँकी लाभग्राहीहरुले मिति : २०८० भाद्र ३१ सम्म आ-आफ्नो वडामा गई नविकरण गर्नुहुन सम्बन्धी सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ, नविकरण नभएको लाभग्राहीको भत्ता रकम व्यवस्था गर्न सकिने छैन ।नामावली सूची साथै संलग्न छ ।

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.