वडा नं. ३

वडा नं. क्षेत्रफल (व.कि.मि) जम्मा घरधुरी महिला पुरुष जम्मा जनसंख्या
९.९ ७६३ १८४७ १९७४ ३८२१
Nepali
Population: 
३८२१
Ward Contact Number: 
9855062416