भुकम्प लाभग्राही किस्ता सिफारिस सम्बन्धी सबै वडा कार्यालयलाई परिपत्र