सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना!